Mặt nạ hoàn mỹ

0
17

Mặt Nạ Hoàn Mỹ 

Tác giả: Thu Thuỷ Mặc Liên

Edit: Li nhi

Thể loại: Xuyên không, phụ tử cường cường, huyền huyễn, 1×1, nam nam sinh tử.

Lời tựa:

Hỡi người đến từ thời không xa xôi…

Có phải ngươi đã nghe thấy lời kêu gọi của ta?

Cô đơn mười vạn năm, và ngươi xuất hiện kèm theo thứ ánh sáng chói lòa, đã thay đổi tất cả,

Khi ngươi xuất hiện trước mặt của ta, khi ngươi đứng trên ngai vàng cao cao kia mỉm cười với ta, ta biết — trò chơi đã bắt đầu….

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 1

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 2

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 3

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 4

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 5:

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 6

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 7

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 8

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 9

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 10

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 11

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 12

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 13

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 14: CUỐI CÙNG CŨNG TRỞ LẠI

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 15

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 16

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 17

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 18

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 19

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 20

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 21

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 22

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 23

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 24

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 25

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 26

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 27

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 28

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 29

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 30

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 31

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 31.1 PN1

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 31.2 PN2

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 32: VĨNH THẾ YÊU LUYẾN

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 33

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 34

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 35

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 36

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 37

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 38

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 39

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 40

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 41

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 42

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 43

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 44

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 45

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 46

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 47

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 48

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 49

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 50

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 51

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 52

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 53

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 54

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 55

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 56

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 57

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 58

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 59

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 60

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 61

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 62

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 63

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 64

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 65: MỸ NHÂN NHƯ TƯ

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 66

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 67

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 68

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 69

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 70

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 71

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 72

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 73

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 74

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 75

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 76

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 77

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 78

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 79

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 80

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 81

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 82

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 83

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 84

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 85

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 86

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 87

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 88

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 89

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 90

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 91

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 92

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 93

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 94

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 95

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 96

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 97

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 98

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 99

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 100

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 101

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 102

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 103

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 104

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 105

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 106

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 107

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 108

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 109

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 110

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 111

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 112

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 113

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 114: TÂN KỶ NGUYÊN

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 115

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 115

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 116

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 117

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 118

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 119

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 120

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 121

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 122

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 123

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 125

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 126

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 127

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 128

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 129

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 130

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 131

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 132

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 133

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 134

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 135

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 136

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 137

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 138

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 139

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 140

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 141

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 142: NGOẠI QUYỂN

Mặt nạ hoàn mỹ – CHƯƠNG 143: NGOẠI QUYỂN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI