Toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu

0
18

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu (Hoàn)

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, võng du, giang hồ, cường cường

Editor: Đường

***

(TTVD) Văn Án

Bởi vì một tấm tuyên truyền, Tề Dã tới 《Nhất Mộng Giang Hồ 》

Từ đó, trong trò chơi có nhiều hơn một đao khách gọi Diệp Vô Truy.

Có người hỏi cậu là ai, sai rồi, ai cậu cũng không phải. Cậu là một cây đao, một đao chém hết tình duyên.

Diệp Vô Truy tự hỏi có thực lực vấn đỉnh (mưu đồ cướp đoạt) thiên hạ, lại không nghĩ rằng…

Lấy không được thiên hạ đệ nhất đã thôi, vạn năm hạng hai cũng không phải phần của cậu.

Ba, bốn, năm… Thở dài, khó khăn lắm mới vớt được cái chín, mới không tụt ra số hàng đơn vị.

Không sai, Diệp Vô Truy, chính là một người nhìn như đạm bạc thực ra lại muộn tao như thế này ―― Thiên hạ đệ cửu!

Được mặt mũi vạn năm lão cửu, chợt cậu thèm nhỏ dãi bảo đao của người nọ.

Đánh đánh giết giết, trải qua đánh nhau sống chết. Đối phương lại công phu sư tử ngoạm, đao tôi nghĩ muốn, nhưng người tôi muốn định rồi!

Ta vẫn giữ nguyên là thiên hạ đệ cửu chứ không để là chín vì nghe nó không hay, còn những lúc khác thì ta vẫn để bình thường nha!! =)))

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 1

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 2

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 3

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 4

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 5

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 6

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 7

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 8

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 9

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 10

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 11

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 12

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 13

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 14

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 15

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 16

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 17

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 18

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 19

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 20

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 21

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 22

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 23

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 24

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 25

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 26

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 27

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 28

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 29

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 30

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 31

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 32

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 33

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 34

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 35

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 36

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 37

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 38

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 39

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 40

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 41

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 42

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 43

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 44

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 45

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 46

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 47

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 48

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 49

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 50

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 51

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 52

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 53

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 54

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 55

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 56

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 57

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 58

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 59

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 60

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 61

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 62

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 63

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 64

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 65

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 66

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 67

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 68

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 69

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 70

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 71

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu – (TTVD) CHƯƠNG 72

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI