Không phải là yêu

0
23

[DBSK] Không phải là yêu

Author: Tinhvặn

Proof-reader: Stunami

Fandom: DBSK

Rate: K

Genre: fanfic, AU, romance, shounen ai, fantasy

Pairings: Yunho/Jaejoong

Disclaimer: nếu năm anh thuộc về tôi thì…*evil smile*

Warning: death end

Status: shortfanfic, complete

Summary:

Nhớ nhé, hoàng tử

Spring!

Khi gió thổi, trăng mờ, vạn vật đang hoan ca.

Ngài sẽ gặp một người mỹ lệ tựa băng giá.

Nếu ngài đưa tay chạm vào trái cấm.

Đó là lúc ngài chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng!

Đông Xuân Ca

Không phải là yêu – [DBSK] KHÔNG PHẢI LÀ YÊU

Không phải là yêu – [DBSK] KHÔNG PHẢI LÀ YÊU TRANG 2

Không phải là yêu – [DBSK] KHÔNG PHẢI LÀ YÊU TRANG 3

Không phải là yêu – [DBSK] KHÔNG PHẢI LÀ YÊU TRANG 4

Không phải là yêu – [DBSK] KHÔNG PHẢI LÀ YÊU TRANG 5

Không phải là yêu – [DBSK] KHÔNG PHẢI LÀ YÊU TRANG 6

Không phải là yêu – [DBSK] KHÔNG PHẢI LÀ YÊU TRANG 7

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI